Two weeks by public transportation through central China
Beijing - Tunxi - Huang Shan - Hefei - Chengdu - Emei Shan - Leshan - Tibet (1 week, see separate page) - Xian - Taiyuan - Pingyao

China - Central