Three weeks by car, airplane, bus and motorbike through India (1/2)
New Delhi - Amritsar - Varanasi - Agra - Jaipur - Pushkar - Jodhpur - Udaipur

India - North